Werkwijze

Ik help organisaties, teams en individuen zicht en grip te krijgen op hun vraagstukken. Door het voeren van een constructieve dialoog over wat aan de orde, nodig en mogelijk is. Door helderheid te creëren over dilemma’s en handreikingen te geven voor houding en gedrag. Daarbij hoort een grondige intake met medewerkers. Leerdiscipline is een belangrijke voorwaarde voor leren.


Casuïstiek

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het bespreken van een casus; een concrete werksituatie die de professional zelf inbrengt. Samen onderzoeken we wat er aan de hand is. Door waarneming en reflectie achterhalen we waar het in de kern van het vraagstuk om draait en wat nodig is.


Specifiek & algemeen

We gaan uit van een specifiek geval en de beleving van de professional. De behandeling van dit specifieke geval leidt tot algemene inzichten over houding, gedrag en gewoontepatronen. Zowel die van de professional als de cliënt. Die algemene inzichten vertaalt eenieder naar zijn eigen situatie, houding en handelen.

Eigen Regie voor professional én cliënt

   • Geeft inzicht in de situatie en wat nodig is
   • Zet aan tot passende gedragsverandering
   • Geeft helderheid in houding en gedrag en managet daarmee verwachtingen
   • Begrenst
   • Biedt houvast en vertrouwen
   • Maakt onderscheid tussen verantwoordelijkheid en schuldgevoel
   • Creëert de juiste afstand en nabijheid
   • Leidt tot inzicht in oorzaak en gevolg

Focus

De juiste focus is een belangrijke voorwaarde om effectief en efficiënt te kunnen leren. Daarom besteden we hier in leertrajecten expliciet aandacht aan

Maatwerk

Er bestaat geen blauwdruk voor leertrajecten. De inhoud is iedere keer anders, en ook de vorm verschilt: groepstrainingen, train de trainer, workshops, (team)coaching, intervisie of casuïstiekbesprekingen. In real live of online. Alle vraagstukken verdienen maatwerk en daarmee borging.

Werken met casuïstiek is een leerrijke en levendige werkwijze, waarin de herkenbaarheid van vraagstukken en de toepasbaarheid van inzichten groot zijn voor de deelnemers,
ongeacht hun situatie.

Hoe motiveer je anderen tot Eigen Regie?

aanspreken, uitdagen tot, bemoedingen of …